Flowchart: Urban teaching

Dimensies van lesgeven in de grootstedelijke context (Gaikhorst et al., 2020)

Je ervan bewust zijn dat voor sommige kinderen Nederlands niet hun moedertaal is.

Kennisclip over meertalige klassen

 

Het inzetten van strategieën en activiteiten om de taalontwikkeling van alle kinderen te stimuleren.

Overzicht van lesactiviteiten omtrent meertaligheid

Engelse bron over taal responsief lesgeven

Engelse bron over verschillen in taal en cultuur in de klas

 

Ervoor zorgen dat niet-Nederlandssprekende leerlingen begrijpen wat zij moeten doen en toegang hebben tot dezelfde leerstof als Nederlandssprekende leerlingen

Bron over lesstof toegankelijk maken voor alle leerlingen

Erin geloven dat elke leerling academisch kan groeien en je ervan bewust zijn dat gemarginaliseerde studenten met name kwetsbaar zijn voor negatieve stereotyperingen over hun intelligentie, academische vaardigheden en gedrag.

Hoofdstuk 6 en 7: Bron over vooroordelen en verwachtingen van de leerkracht

Podcast over het belang van hoge verwachtingen stellen

 

(Proberen te) begrijpen hoe cultuur zowel verbaal (stemtoon, spreektempo en woordgebruik), als non-verbaal (ruimtelijke afstand, oogcontact en gebaren) communicatie kan beïnvloeden. 

Hoofdstuk 3: Bron over verschillen in taal

Bron over de invloed van lichaamstaal

 

Actief werken aan het ontwikkelen van culturele competentie door sensitief te zijn voor de geschiedenis, waarden, ervaringen en leefstijl van andere culturen 

Pagina 13 (2.4.1): Bron over kennis van en over culturen

Engelse bron over cultureel sensitief lesgeven

Begrijpen dat kansen op institutioneel niveau ongelijk verdeeld zijn en dat niet alle leerlingen gelijkwaardige erkenning krijgen voor hun werk. 

Bron over kansenongelijkheid in het onderwijs

 

Je inzetten voor gelijkwaardige kansen voor alle leerlingen. 

Reflectiekader voor culturele diversiteit binnen de school

 

Bespreken van (uitingen van) stereotypen en vooroordelen met de klas 

Pagina 17 (2.4.6): Bron over stereotypen, vooroordelen en discriminatie

 

De etniciteit van verschillende leerlingen op een positieve manier terug laten komen in de klas.

Engelse bron over het creëren van een inclusieve schoolbibliotheek

 

Aanmoedigen van leerlingen om hun verhalen te delen met elkaar en trots te zijn op hun geschiedenis, taal en culturele identiteit. 

Hoofdstuk 17: bron over een cultureel relevante pedagogiek

Engelse bron over het stimuleren van de zelfreflectie en zelfwaardering van leerlingen

 

Comfortabel zijn met het voeren van kritische gesprekken en het doorbreken van stereotypen en vooroordelen.

Bron over (het doorbreken van) kansenongelijkheid

Engelse bron over hoe de vooroordelen die kinderen kunnen hebben                                doorbroken kunnen worden

Kennis hebben van de drempels en afstand tussen school en thuis die ervaren kunnen worden door families.

Bron over de verschillende dimensies van ouderbetrokkenheid

Engelse bron over oudercontact in een grootstedelijke context

 

Alle families worden beschouwd als partners in het onderwijzen van de kinderen.

Bron over het bevorderen van oudercontact

 

Uitreiken naar ouders op positieve, non-traditionele manieren

Engelse bron over het bevorderen van oudercontact

Samenwerken met zowel collega’s binnen de school, als externe partijen zoals jeugdzorg of wijkteams. 

Bron over interprofessioneel samenwerken in het onderwijs

Engelse bron over interprofessioneel samenwerken in het onderwijs

Kennis hebben van de context van de school zoals de omgeving, de buurtbewoners en het gemeentebeleid.

Bron over de samenwerking tussen de school en de omgeving van leerlingen

 

Initiatief nemen om in contact te komen met sociale, sportieve, culturele of religieuze instellingen in de wijk

Engelse bron over deelnemen in de community van je leerlingen