Sociale kaart

Alle informatie op een logische plek

Snel naar...

Middel 20

Financiën

Armoedecoalitie

De Armoedecoalitie Utrecht bundelt de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Doel is de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan.

Bezoek de website van Armoedecoalitie Utrecht

 Jeugd en cultuurfonds

Zie jij kinderen op school bij wie er thuis te weinig geld is om contributie of lesgeld te betalen? Misschien maak je je zorgen. Je kunt iets doen: word intermediair, de verbindende schakel tussen het kind en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan als leerkracht en ook als IB’er.

Bezoek de website van het Jeugd- en cultuurfonds

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld geeft financiële ondersteuning voor kinderen, zodat zij kunnen blijven meedoen aan school, sport en cultuur.

Bezoek de website van Leergeld Utrecht

Toekomstpunt

Toekomstpunt helpt bij het zoeken van een baan, stage of opleiding. Ook bieden zij gratis ontbijttassen voor gezinnen voor wie het lastig is om een gezond ontbijt voor de kinderen te kopen. In deze tas zit voor 7 dagen een gezond ontbijt. De tas wordt maximaal 6 maanden uitgegeven. In die 6 maanden wordt samen met de gezinnen gekeken wat er nodig is.

Bezoek de website van Toekomstpunt

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Utrecht. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Los van het tegoed is er korting bij musea, bioscoop en toeristische attracties. De U-pas kan ook gebruikt worden voor de bijdragen bij de schoolkosten.

Zoveel voordeel op één pas, daar zeg je U tegen!

Bezoek de website van U-pas

Zorgzusters

De zorgzusters is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit vrouwen uit de wijk Overvecht. Zij helpen gezinnen die het niet breed hebben met voedselpakketten, kleding of meubels. Het gaat vaak om gezinnen die tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld net geen recht hebben op de voedselbank. De Zorgzusters hebben geen eigen website. Vraag aan de intern begeleider of directeur op school naar contactgegevens.

Middel 21

Vrije tijd en talentontwikkeling

Bibliotheek Utrecht

Een lidmaatschap voor kinderen t/m 17 jaar is gratis, zo kunnen ze onbeperkt lenen, lezen, gebruikmaken van de computers in de bieb én deelnemen aan activiteiten. Skoolzone is een plek in de bibliotheek waar kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd in de bibliotheek. Zowel voor kinderen als voor ouders.

Bezoek de website van Bibliotheek Utrecht

Brede School Overvecht

Brede School Overvecht biedt kinderen van 12 basisscholen in Overvecht de kans om kennis te maken met diverse disciplines zoals cultuur en muziek van de MuziekRoute, natuur en techniek, avontuur en verschillende sporten. Tijdens de les -of in overleg na schooltijd- komen deskundige aanbieders van activiteiten in de klas om met leerlingen bijvoorbeeld te schaken, te programmeren of om te leren tekenen van een illustrator. Hoe en voor welke groepen deze lessen vorm krijgen is in overleg met de leerkracht en de school. 

Willen kinderen zich daarna nog verder bekwamen, dan kunnen zij zich via de website van de Brede school aanmelden voor 5 gratis vervolglessen. Direct lid worden van de club of vereniging kan natuurlijk ook.  

Voor ouders en kinderen die het lastig vinden om zich aan te melden of om de weg te vinden naar het aanbod, kunnen de coördinatoren van de Brede School een helpende hand bieden.

Bezoek de website van de Brede School

Bezoek de website van de Muziekroute

DOCK

DOCK (Overvecht) is een welzijnsorganisatie. Sociaal makelaars zijn actief in de buurthuizen en speeltuinen in de wijk. Dock ondersteunt volwassenen en kinderen bij initiatieven. De buurtcentra zijn fysieke ontmoetings- en vindplekken in het (sociale) netwerk van de wijk. Het zijn laagdrempelige, schone, levendige en veilige ontmoetingsplekken waar iedereen welkom is. Welkom voor een kop koffie, het ontmoeten van anderen én je kunt er ook terecht met je vraag of idee. (Beheer)vrijwilliger en/of sociaal makelaar verbindt vraag en aanbod met elkaar.

Bezoek de website van DOCK

  

Sport Utrecht

Sport Utrecht brengt kinderen in beweging. Voor de leerlingen van de scholen in Utrecht Overvecht doen wij dat o.a. door kinderen op school en in de wijk kennis te laten maken met sport en kinderen en ouders te helpen bij het vinden van een geschikte sport.

De beweegmakelaar onderwijs en sport is het aanspreekpunt voor scholen, sportclubs en organisaties die willen samenwerken om jeugd meer te laten sporten. In Overvecht is dat Marieke van Keulen.

Ga naar de website van Sport Utrecht

Middel 29@3x

Bijles, naschoolse les en taalondersteuning

Durf te dromen

Stichting Durf te dromen biedt bijles, huiswerkbegeleiding, talentontwikkeling, sociaal/ emotionele ontwikkeling en beroeps- en sportoriëntatie. 

Ga naar de website van Durf te dromen  

 ICM Weekendschool

Op de weekendschool ontmoeten jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar iedere zondag bevlogen professionals (vrijwilligers), die gepassioneerd vertellen over hun vakgebied. Door de lessen en excursies verruimen ze hun maatschappelijke blikveld, ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen en verbeteren ze vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.

Ga naar de website van ICM weekendschool

 Leren voor de toekomst

Persoonlijke huiswerkbegeleiding tegen een lage vergoeding. We helpen o.a. bij het huiswerk maken, goede vragen stellen, gestructureerd werken en samenwerken. Stichting Leren voor de Toekomst is er ook voor ouders. Zo helpen wij ouders het schoolsysteem te snappen en leggen we ouders uit hoe zij met de juiste aandacht en motivatie hun kind kunnen helpen om de prestaties te verbeteren.

Ga naar de website van Leren voor de toekomst

Taal doet meer

(Voorleesexpress, Taalmentoraat en school’s cool)

Stichting Taal Doet Meer biedt met vrijwilligers taalondersteuning aan anderstalige Utrechters.

In onze jeugdprojecten zoals de VoorleesExpress (2 t/m 8 jaar), Taalmentoraat (groep 5-8) en School’s cool (groep 8 tot begin 2de klas) ondersteunen we kinderen en jongeren bij het leren van de Nederlandse taal en hun persoonlijke ontwikkeling. Plezier in lezen en leren staan hierbij centraal.

Ga naar de website van Taal doet meer

Middel 23

Gezinshulp, opvoeding en gezondheid

Al Amal

Stichting Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners van Utrecht met een migratieachtergrond wil bevorderen.  

Amals expertise ligt in het op weg helpen van mensen die (vaak) de Nederlandse taal (nog) niet goed machtig zijn. Medewerkers van Al Amal werken vanuit een vertrouwensband, hebben een cultuur sensitieve benadering en spreken vaak Arabisch, Berbers of Turks.

Ga naar de website van Al Amal

Centrum jeugd en gezin (JGZ)

De JGZ is er voor alle kinderen in Utrecht en hun ouders. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en logopedisten. De JGZ is er voor vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van het kind. (Ouders kunnen bij de JGZ terecht met vragen over niet luisteren, druk gedrag, bedplassen, groei of motoriek. Of, als het kind wat ouder is, over pesten, groepsdruk, seksualiteit, mediagebruik, gezond eten en drinken.) Bij andere vragen denkt JGZ ook graag mee.  
Ook worden alle kinderen regelmatig uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.  

Sylvia Grul is als wijkverpleegkundige werkzaam in Overvecht. s.grul@utrecht.nl 06- 14241726  

Ga naar de website van Centrum Jeugd en Gezin

Handje helpen

Handjehelpen zorgt voor de juiste match tussen een hulpvrager en een vrijwilliger of stagiair. Wij bieden hulp aan kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie. In de meeste gevallen koppelen wij één hulpvrager aan één vrijwilliger of stagiair.

Ga naar de website van Handje Helpen

Home-Start

Home-Start is een programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

Ga naar de website van Home-Start

Jeugdtandzorg Utrecht

Jeugdtandzorg Utrecht wil goede tandheelkundige zorg beschikbaar en bereikbaar maken voor ieder kind, zonder dat ze veel lestijd hoeven te missen. Jeugdtandzorg Utrecht is bedoeld voor jeugd van 0 tot 18 jaar. Naast de vaste praktijk in Overvecht en aan de Kanaalweg brengen we tandheelkundige zorg met onze mobiele tandartspraktijk naar de scholen toe. Hierbij ligt de nadruk op preventie. Wij besteden veel aandacht aan voorlichting over mondverzorging en voeding. 

Aanmelden is gratis. 

Ga naar de website van Jeugdtandzorg  

Logopedie

Wanneer een kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en schrijven, kan de logopedist kind helpen. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat uw zorgverzekering het onderzoek en de behandeling volledig vergoedt. De behandeling kan onder en na schooltijd plaatsvinden.

Ga naar de website van Logopedie Utrecht

 Ouders van betekenis

Ouders van betekenis is een stedelijk netwerk in de stad Utrecht van ouders die actief zijn rondom opvoeden.

Dit Utrechts stedelijk netwerk bundelt de krachten van ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor en willen werken aan, een betrokken gemeenschap voor kinderen. 

In het netwerk ondersteunen we anderstalige ouders met taal en we delen opvoedvragen met elkaar. In deze beweging zijn de vragen van de betrokken ouders altijd ons vertrekpunt van handelen.

Ga naar de website van Ouders van betekenis

Save

SAVE Jeugdbescherming voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit in de provincies Utrecht en Flevoland. Soms zijn de zorgen over de veiligheid in een gezin zo groot, dat de medewerker SAVE onafhankelijk onderzoek nodig vindt. Dat onderzoek wordt dan gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming. In het uiterste geval kan de Raad aan de rechter vragen om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. Bij alle stappen wordt goed gekeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind. 

Ga naar de website van Save

Stichting JOU

JoU is er voor alle jongeren in Utrecht, vooral als ze een steuntje in de rug nodig hebben. JOU kent de leefwereld van jongeren en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, op sportclubs en online. JOU legt actief contact, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier te besteden. JOU traint ook ouders, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en onze medewerkers op verschillende jongerenthema’s.

Ga naar de website van Jou Utrecht

Spoor 030

Spoor030 biedt in het oostelijke deel van Utrecht (waaronder Overvecht) de aanvullende zorg. Dit betekent dat wij door het buurtteam kunnen worden betrokken bij gezinnen waarbij aanvullende zorg (in de zin van beschrijvende diagnostiek en behandeling) noodzakelijk is. Leraren kunnen geen kinderen bij ons aanmelden, maar kunnen via het Buurtteam in contact komen.

Ga naar de website van Spoor 030

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bellen of mailen met Veilig Thuis: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, professionals, leerkrachten, politie etc. U kunt vragen stellen of uw zorgen delen. 

Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning, neemt meldingen aan, verwijst door of doet zelf onderzoek en stelt voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Is er crisis dan komt Veilig Thuis direct in actie. 

Bel 0800 2000

Ga naar de website van Veilig Thuis

Middel 24

Naschoolse leerlingbegeleiding

Big Brothers Big Sisters 

Big Brothers Big Sisters Utrecht is een maatjesprogramma voor kwetsbare kinderen en jongeren van 6-18 jaar uit gezinnen die leven op de armoedegrens. Een ‘little’ wordt gedurende minimaal 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger (de Big). Zij spreken wekelijks af en ondernemen samen leuke dingen. Bij het maken van de match wordt goed gekeken naar wederzijdse interesses. Het doel van Big Brothers Big Sisters is het stimuleren van een positieve ontwikkeling van het kind door het geven van extra – en persoonlijke- aandacht. (Aandachtsgebieden: vergroten van de leefwereld, vergroten van sociale vaardigheden, vergroten van weerbaarheid, vergroten van zelfredzaamheid en/of, vergroten van zelfvertrouwen.) 

Ga naar de website van Big Brother Big Sister

 

PPI (Psychosociale pedagogische interventies) 

PPI biedt groepsgewijze hulp aan leerlingen in groep 8, waarbij een extra steuntje in de rug zorgt voor een vliegende start op de middelbare school. Bijvoorbeeld voor kinderen die snel boos worden, faalangstig zijn, een moeilijke thuissituatie hebben, er vaak een beetje buiten vallen, weinig zelfvertrouwen hebben, eenzaamheid in de klas ervaren, nieuwe vrienden willen maken, moeite met plannen, moeite met concentratie, etc.  
Door middel van spel en groepsgewijs leren komen deze kinderen beter in hun vel te zitten. Het doel is het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. We werken in de groep toe naar een goede start op hun nieuwe middelbare school. Want de visie van PPI is: wanneer je beter in je vel zit, gaat het overal beter.   

Ga naar de website van PPI

Middel 26

Extra ondersteuning en aanbod op school

Bibliotheek Utrecht

Het is belangrijk dat er structureel aandacht wordt besteed aan taal, lezen en digitale geletterdheid. De bibliotheek heeft een uitgebalanceerd aanbod voor het voorschoolse, primair en voortgezet onderwijs. Met bijvoorbeeld de Bibliotheek op school aanpak of collecties en activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld. Ook verzorgt de bibliotheek trainingen en workshops voor leerkrachten en/of ouders. Over taal en lezen én digitale geletterdheid, live en online. En netwerkbijeenkomsten voor professionals.

Ga naar de website van Bibliotheek Utrecht

JINC

 JINC zorgt dat leerlingen uit wijken met veel sociaaleconomische achterstand meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. Dit doen we door hen onder te dompelen in de praktijk. 

Tijdens TaalTrips en Bliksemstages maken leerlingen kennis met allerlei beroepen en sectoren, door onze trainingen leren ze veel over digitale vaardigheden, plannen, solliciteren en ondernemen. Een Carrière Coach denkt ondertussen mee over hun toekomst. In het project Weten wat je wil worden Bliksemstages gecombineerd met een coachingstraject. 

Ga naar de website van JINC  

Leergaloos

Leergaloos koppelt senioren (55+)  als vrijwilliger voor een dagdeel per week aan basisscholen. Het gaat om een structurele, hechte samenwerking. Een groep leerlingen profiteert elke week van extra aandacht van iemand met veel levenservaring. Een leerkracht heeft zo wekelijks een paar extra ogen, oren en handen in de klas. En de senior werkt iedere week met enthousiaste basisschoolleerlingen. 

Ga naar de website van Leergaloos  

Logopedie

Wanneer een kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en schrijven, kan de logopedist kind helpen. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat uw zorgverzekering het onderzoek en de behandeling volledig vergoedt. De behandeling kan onder en na schooltijd plaatsvinden.

Ga naar de website van Logopedie Utrecht

Onderwijsambassadeurs

Onderwijsambassadeurs zijn werkzaam buiten het onderwijs of met pensioen en willen zich inzetten voor het onderwijs. Zij bieden voor een half of heel schooljaar ondersteuning in een klas, doordat zij helpen met allerlei taken van een leerkracht. Onderwijsambassadeurs kunnen hun expertise, werkervaring en talenten inzetten om leerlingen en leerkrachten te inspireren.  

Onderwijsambassadeurs zorgen er direct voor dat leerkrachten zich ontlast voelen, leerlingen meer aandacht krijgen en de school meer in verbinding staat met de samenleving. 

Ga naar de website van Onderwijsambassadeurs  

Samenwerkinsgverband

Het samenwerkingsverband doet wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs.

Ga naar de website van SWV

Stadsnetwerk gelijke kansen 

Het kan zijn dat er meer ondersteuning in de klas nodig is op het gebied van extra leertijd. Denk hierbij aan voorlees en/of (taal)ondersteuning in de klassen. Ook is een langdurig traject met een buitenschoolse organisatie mogelijk. De school kan zich hiervoor aanmelden. 

Ga naar de website van Stadsnetwerk gelijke kansen  

Student op school

Student op school (SOS) koppelt enthousiaste studenten aan scholen in de regio Utrecht. De studenten verrichten kleine werkzaamheden op een school en ontzien zo de leerkrachten. Wat de student voor jouw school gaat doen is afhankelijk van de aanvraag. Bijvoorbeeld pleinwacht, kopieerwerk, extra ondersteuning in de klas, voorlezen, meespelen in de hoeken.

Ga naar de website van Student op school

UGO (Utrecht Gelijke Onderwijskansen)

UGO is een gratis online lesprogramma voor leerlingen met een taalachterstand in groep 6, 7 en 8 en de brugklas. Leraren kunnen dit lespakket inzetten voor individuele leerlingen, groepjes of de hele klas. Met een gratis, unieke toegangscode die scholen bij ons kunnen aanvragen en een gratis LessonUp-account, krijgt deleerkracht/docent/onderwijsassistent toegang tot ons complete lesprogramma. Leerkrachten maken een klas (of groepje) aan en kunnen daar leerlingen aan toevoegen.

Ga naar de website van UGO

Middel 28@3x

Onderwijs, voorschool en kinderopvang

Basisscholen in Overvecht

Overvecht is een Vreedzame wijk met 12 basisscholen van verschillende besturen.

Basisschool Joannes XXIII (SOZKO)

Basisschool Opdreef (PCOU)

De Marcusschool (KSU)

De Mattheusschool (KSU)

De Schakel (PCOU)

Jenaplanschool Cleophas (SOZKO)

OBO De Gagel (SPO)

OBO De Klopvaart (SPO)

OBO De Watertoren (SPO)

OBO Spoorzicht (SPO)

Sint Maarten (KSU)

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO Eufraat

Buitenschoolse opvang Eufraat is gevestigd in de Johannes school in de wijk Overvecht-Noord. Bij BSO Eufraat is van alles te ondernemen en te ontdekken. Op het leerplein, in de gymzaal, en de centrale hal met theateropstelling is veel te doen. Er is veel ruimte om te bewegen, zowel binnen als buiten. De afgeschermde buitenspeelruimte is direct toegankelijk en ook hier is er volop ruimte om te spelen.

Ga naar de website van BSO Eufraat

 

BSO TEUN en Synergo

Teun is gevestigd in de Cleophasschool in Overvecht. De jongste kinderen spelen in hun eigen BSO-ruimte met verschillende speelhoeken. De oudste kinderen hebben hun stamgroep in de centrale ruimte. Bij Teun vangen we kinderen op in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Vanaf 7 jaar is het mogelijk om door te stromen naar BSO Synergo.

Buitenschoolse opvang Synergo is een samenwerking tussen korfbalvereniging Synergo en Ludens. De kinderen maken in de middag gebruik van het gebouw van de vereniging. Er is een grote ruimte waar de kinderen heerlijk kunnen spelen, knutselen of een muziekje luisteren. En we maken gebruik van de verschillende sportvelden. De kinderen dus vooral veel buiten aan het sporten, spelen en ravotten!

Ga naar de website van BSO Teun

Ga naar de website van Synergo

 

Kinderopvang Mus en mees

Mus en Mees ligt in de wijk Overvecht zuid. Het centrale punt van de locatie is de grote speelhal, zo kunnen de kinderen ook binnen goed bewegen. Er kan gekookt worden in de huishoek, grote torens gemaakt worden in de bouwhoek en bij de zand- en watertafel kan ontdekt worden met materialen passend bij onze inspiratiethema’s. Aan elke kant van het pand is een groene en uitdagende tuin. Er wordt biologisch gegeten en gedronken.

Ga naar de website van Mus en mees

 

Kinderopvang ’t Hummeltje

Hummeltje is een gezellig en kleinschalig kinderdagverblijf aan de rand van het Vechtzoompark in Overvecht. Elke dag spelen we in onze mooie en grote tuin, ook als het regent. Om te rennen, te fietsen, te stampen in de plassen of zandtaartjes te maken. Binnen hebben we verschillende speelhoeken, zodat de kinderen zelf een speelplek of activiteit kunnen kiezen. Er is een atelier en we werken met thema’s.

Ga naar de website van Hummeltje

 

Voorschool

Een voorschool is een peuteropvang die voorschoolse educatie aanbiedt. De voorschool is er voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. De kosten voor de voorschool zijn afhankelijk van het inkomen van ouders. Kinderen met een indicatie van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hebben recht op 16 uur per week. Kinderen zonder voorschooladvies kunnen 5 uur naar de voorschool. De voorschool heeft meerdere locaties in Overvecht.

Ga naar de website van Spelenderwijs

Ga naar de website van Samen Kinderopvang